بسیج
بسیج، شجره طیبه ای است که شکوفه های آن، بوی بهار وصل می دهد